Mato Bartoluci (moderator)

MatoB

Dr. sc. Mato Bartoluci, redoviti je profesor u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1974. godine. Magistrirao je 1980. godine, a doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1986. godine na području Makroekonomije.Radio je šest godina u gospodarstvu, a od 1980. godine na Fakultetu za fizičku kulturu (danas Kineziološki fakultet). Na Kineziološkom fakultetu izabran je u zvanje asistenta, docenta, izvanrednog i redovitog profesora na predmetima Ekonomika sporta, Menadžment sporta i Sportski marketing. Kao predavač sudjelovao je na Postdiplomskom i doktorskom studiju Fakulteta za turistički i hotelski menadžment u Opatiji, Fakulteta za šport Ljubljana, DSSV, Hamburg te na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i Osijeku.

Od 2007. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kao redoviti profesor u trajnom zvanju na predmetima: Turizam, Menadžment sporta u turizmu, Poduzetništvo u turizmu te Turistička politika i razvoj. U svom radnom vijeku obnašao je različite funkcije: bio je prodekan za financije i poslovnu politiku – četiri mandata te dekan – dva mandata na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2001. Do 2005. godine . Obnašao je funkciju pročelnika Katedre za turizam na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu od 2010. do 2014. godine.
U svom bogatom znanstveno-istraživačkom radu objavio je više od 150 znanstvenih i stručnih radova u referentnim domaćim i međunarodnim časopisima, zbornicima i publikacijama. Osim toga, objavio je deset knjiga i pet udžbenika, samostalno ili u koautorstvu, od kojih su važniji: „Ekonomika i organizacija sportske rekreacije u turizmu“ (Informator, Zagreb,1987., Relac i Bartoluci); „Ekonomika i menadžment sporta“ (HAZU, 1997., Bartoluci); „Turizam i sport“ (Školska knjiga, 2007., Bartoluci i Čavlek), „Menadžment u sportu“ ( KIF Zagreb, 2009., Bartoluci i Škorić); „Turizam“- ekonomske osnove i organizacijski sustav (Školska knjiga, 2011., Čavlek, Bartoluci, Prebežac i Kesar) te samostalni udžbenik „Upravljanje razvojem turizma i poduzetništva“ (Školska knjiga, 2013.).

Bio je predsjednik Zagrebačkog sportskog saveza „Sport za sve“ od 1997. do 2001. godine. Član je uredništva međunarodnih časopisa: Acta Turistica, EF Zagreb, časopisa Kineziology, KIF Zagreb, časopisa Fitness – Management, DSSV Hamburg, časopisa Tourism and hospitality management, FTHM Opatija. Bio je voditelj više projekata, od kojih četiri projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Za svoj rad primio je nekoliko nagrada i priznanja, među kojima i Državnu nagradu dr. Franjo Bučar 2005. godine. Bio je predsjednik Upravnog vijeća Instituta za javne financije od 2008. do 2012. godine. Ulogu tajnika Znanstvenog društva ekonomista obnašao je od 2005. do 2009. godine. Suradnik je Vijeća za turizam pri HAZU-u od 1997. godine.