Irena Kiss

irenaK

Dr. sc. Irena Kiss završila je Elektrotehničku školu. Diplomirala je financije na Fakultetu ekonomije i turizma u Puli, a magistrirala na znanstvenom studiju Financijski management Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Doktorsku disertaciju obranila je na Filozofskom fakultetu Rijeka iz znanstvenog polja pedagogije, grana andragogija, nakon čega je slijedio izbor u zvanje znanstvenog suradnika za interdisciplinarno područje pedagogije i ekonomije. Zaposlena je u Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, gdje je promovirana u zvanje profesor mentor. Radi kao verificirani stručni suradnik u programima izobrazbe odraslih, te kao vanjski suradnik na Otvorenom učilištu Diopter, Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti i Politehnici u Puli. Kroz IPA projekt Razvoj ljudskih potencijala verificirana je za vođenje stručnih andragoških usavršavanja. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim konferencijama i kongresima, edukacijama, bavila se recenzentskom djelatnošću, te objavila niz znanstvenih i stručnih radova.